• رهگيري سفارش

نماد اعتماد الكترونيكي

لوازم ورزشي

210,000 تومان

تحمل 100کیلوگرم وزن بدن قطر چرخ 100میلی متر

19,000 تومان

طناب ورزشی دارای کنتور شمارش دفعات طناب زدن مناسب برای ورزش با اصول و برنامه و ورزشکاران